سرزمین تنهایی ، قطب جنوب سردترین، متفاوت ترین و خاص ترین مکان دنیا

قطب جنوب سرزمین “ترین”ها: قطب جنوب سرزمین “ترین”هاست، این قاره سردترین، خشک ترین و مرتفع ترین قاره ی دنیاست. به عنوان پنجمین قاره ی وسیع دنیا قطب جنوب بکرترین، کم …

Read More