لوگو چمدون
مجله چمدون 02188084317

میزان بار مجاز ایرلاین های مختلف در پروازهای داخلی

یکی از دغدغه های همیشگی مسافران هنگام سفرهای هوایی. میزان باری است که مجاز به حمل آن در هواپیما هستند. در واقع میزان باری که شما در یک پرواز می توانید با خود حمل کنید بستگی به قوانین شرکت هواپیمایی که از آن بلیط خریداری کردید، نوع هواپیما و کلاس پروازی بلیط شما دارد. توجه به میزان بار مجاز در هواپیما اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت بیشتر بودن مقدار بار دوار اضافه بار می شوید و باید طبق قوانین هزینه اضافه بار خود را پرداخت کنید و یا از حمل آن منصرف شوید. در ادامه میران بار مجاز ایرلاین های مختلف در پرواز های داخلی را با یکدیگر بررسی می کنیم.

جدول قوانین حمل بار در پروازهای داخلی

ایرلاین آتا

بلیط های هواپیما ایرلاین آتا دارای کلاس نرخی Y R O V B Q P N M L A D K W H F E S I هستند که در این کلاس نرخی مسافران بزرگسال و کودک مجاز به حمل 20 کیلوگرم بار و مسافران نوزاد مجاز به حمل 10 کیلوگرم بار هستند.

ایرلاین تابان

ایرلاین تابان بلیط هواپیما داخلی را در کلاس های نرخی Y YD YF YK YN YP T R Z V L M A I P F C K D N B W J S O Q E U H X G ارایه می دهد. طبق قوانین این ایرلاین تمامی مسافرانی که بلیط هایی با این شناسه های نرخی خریداری کرده اند مجاز به حمل 20 کیلوگرم بار هستند به جز نوزادان که تنها می توانند 10 کیلوگرم بار با خود در پروازهای هوایی حمل کنند.

ایرلاین قشم ایر

ایرلاین قشم ایر برای حمل بار شناسه های نرخی پرواز را به سه دسته تقسیم کرده است. بلیط هایی که شناسه نرخی آنها U R X Q N M L K H B O E هستند مسافران کودک و بزرگسال مجاز به حمل 20 کیلوگرم، بلیط هایی که شناسه نرخی آنها Y V S مجاز به حمل 25 کیلوگرم و بلیط هایی با شناسه نرخی D I Z مجاز به حمل 30 کیلوگرم بار در پروازهای هوایی هستند.

کارون

ایرلاین کارون در شناسه های نرخی B Y S N Q K V X H L M R U D O E Z F P به مسافران بزرگسال و کودک اجازه میدهد تا 20 کیلوگرم بار حمل کنند.

ماهان

ایرلاین ماهان نیز برای حمل بار در هواپیما شناسه های نرخی خود را به دو دسته تقسیم کرده است. بلیط هایی با شناسه نرخی N T V L Q U W WW WA WS WQ X B BH S Y اجازه حمل 20 کیلوگرم بار برای بزرگسال و کودک را می دهد. بلیط هایی با شناسه نرخی P C CC I R نیز مجاز به حمل 25 کیلوگرم بار برای کودک و بزرگسال هستند.

آسمان

ایرلاین آسمان برای قوانین مربوط به حمل بار مجاز در هواپیما شناسه های نرخی خود را به سه دسته تقسیم کرده است: شناسه های نرخی U R X Q N M L K H B O E مجاز به حمل 20 کیلوگرم بار، شناسه های نرخی Y V S مجاز به حمل 25 کیلوگرم بار و شناسه‌ های نرخی D I Z مجاز به حمل 30 کیلوگرم بار برای بزرگسال و کودک هستند.

ایران ایر

در ایرلاین ایران ایر بلیط هایی که شناسه نرخی آنها Y S V Q K M N X L O به مسافران بزرگسال و کودک اجازه می دهد 20 کیلوگرم و نوزادان 10 کیلوگرم بار در پرواز حمل کنند. اما مسافرانی که شناسه نرخی بلیطشان C J I است می توانند 30 کیلوگرم بار به عنوان بزرگسال و کودک و 10 کیلوگرم باز به عنوان نوزاد حمل کنند.

کاسپین

ایرلاین کاسپین برای تمامی بلیط های خود با شناسه های نرخی مشخص میزان بار یکسانی در نظر گرفته است. به این ترتیب مسافران پروازهای ایرلاین کاسپین مجاز هستند تنها 20 کیلوگرم بار به عنوان مسافر بزرگسال و کودک با خود در پرواز حمل کنند.

معراج

ایرلاین معراج نیز مانند ایرلاین کاسپین برای تمامی بلیط های خود با شناسه های نرخی مشخص میزان بار یکسانی در نظر گرفته است. و مسافران بزرگسال و کودک می توانند 20 کیلوگرم بار با خود حمل کنند. البته با این تفاوت که مسافران نوزاد نیز مجاز به حمل 10 کیلوگرم بار هستند.

زاگرس

ایرلاین زاگرس نیز به مسافران پروازهای داخلی اجازه می دهد تا 20 کیلوگرم بار به ازای هر مسافر بزرگسال یا کودک با هواپیما حمل کنند.

کیش ایر

ایرلاین کیش ایر برای بلیط هایی که شامل شناسه های نرخی: J V Y R A D B H P Q M N L O E K U X S می شوند مجاز به حمل 20 کیلوگرم بار برای کودک و بزرگسال و 10 کیلوگرم برای نوزاد هستند. شناسه نرخی C نیز مجاز به حمل 30 کیلوگرم بار برای کودک و بزرگسال است.

وارش

ایرلاین‌ وارش نیز همانند ایرلاین زاگرس به مسافران پروازهای داخلی اجازه می دهد تا 20 کیلوگرم بار به ازای هر مسافر بزرگسال یا کودک با هواپیما حمل کنند.

سپهران

ایرلاین سپهران برای تمامی شناسه های نرخی بلیط های پروازهای داخلی خود 20 کیلوگرم بار برای بزرگسال و کودک و 10 کیلوگرم بار برای نوزادان در نظر گرفته است.

پارس ایر

ایرلاین پارس ایر نیز برای تمامی شناسه های نرخی بلیط های پروازهای داخلی خود 20 کیلوگرم بار برای بزرگسال و کودک و 10 کیلوگرم بار برای نوزادان در نظر گرفته است.

ایران ایر تور ایرلاین ایران ایر تور نیز همانند دو ایرلاین قبلی برای تمامی شناسه های نرخی بلیط های پروازهای داخلی خود 20 کیلوگرم بار برای بزرگسال و کودک و 10 کیلوگرم بار برای نوزادان در نظر گرفته است.